Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

io JUNY 1796'.

„ feld worden, op de gemeene Lands Comptoiren „ dezer Provincie refpedivelyk in 'sHage, Amfter„ dam, Gouda, Brielle en Hoorn. *

„ Ten tweeden, moeten wy Ulieden mede vols, gens bovengemelde aanfehryvingen by deze ge-

lasten , omme dadelyk de nodige middelen te „ beraamen, omme Ulieden in ftaat te ftellen, „ van binnen den tyd van tien dagen, na onze nadere „ aanfchryving, de negentien overige, door de Na-

tionale Vergadering gerequireerde Paarden, als in „ voege voorfchrevcn, in de Hoofdplaats van Ulie„ der DiftricT:, "byéén te kunnen brengen.

„ Waarop ons verlatende, bevelen wy Ulieden M in de befcherminge Godes."

Heil en Broederfchap!

Het Provinciaal Committé van Holland.

(was getekend.)

C. J. de LANGE v. W YNGAARDEN, vt.

Ter Ordonnantie van'het zelve

(getekend) J. F. LEEMANS,

Accordeert met deszelfs Minute

Gefchreven in den Hage,den6Juny 1796. J. F. LEEMANS.

Het tweede jaar der Bataaffché Vryheid.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden <en verftaan, de verrichtingen van het Committé, ten dezen te approbeeren, waarvan by extracT dezes aan hetzelve zal worden kennis gegeven.

De Commisfie tot de Superintendentie der Zeedyken

Sluiten