is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7 JUNY 1796.

445

n kinz hebben, en die anders houden voor gearre„ fteerd.

16.

„ Voor en aleer de refumtie gedaan of afgelopen „ zal wezen, zal niemand der Leden eenig voordel „ of rapport mogen doen ; ten ware hem zulks door „ den Prefident, uit hoofde van de presfance van „ de zaak, ware gepermitteert; ten welken einde,. „ elk, die een zoodanig rapport of voorfiel te doen „ heeft, daar van vooraf den Prefident kennis zal „ moeten geven.

„ Wanneer, ingevolge het 46, 59 en fjofte Ar„ ticul van het voorfz. Reglement, de Plaatvervan„ ger mogt opgeroepen, of een nieuw Lid voor „ het Provinciaal Beduur verkozen zyn, zal deszelfs „ Geloofsbrief, of zoo hy eenige reden van exeufa„ tie, om zich aan die kenze te mogen onttrekken, „ vermeend te hebben, de fchriftelyke opgave daar „ van worden gedeld, in handen van een perfoneele „ Commisfie van drie Leden van het Provinciaal „ Beftuur, ten einde dezelve te beoordeelen; en „ welke Commisfie gehouden zal zyn, zich hier in „ te gedragen in conformiteit van Articul 47, 48, » 49' 5° en 51- van net voori*z- Reglement. - 18.

„ De voorfz. Commisfie zal hier van ten fpoe„ digften, en zoo het alleen de Credentiaalen con„ cerneert, nog ftaande de Vergadering rapport „ moeten doen.

19.

„ De Geloofsbrief goedgekeurd zynde, zal het „ Lid in dezelve benoemd, daar van terftond door „ den Secretaris worden geadverteert, en door den„ zei ven worden geïntroduceerd; waarna de Prefi-

„ den*