Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-ao JUNY 179^. $l?

„ nog geene vinders zyn;) en in dat geval, is hec 2 hiooglyk dat 'er in de Afdeelingen, die, om zoo te " fpreken, het geraamte van haar groot aanftaandRapj' port uitmaaken, ook het een en ander zal veranderd " moeten worden! Wy maken deze aanmerking, ten „ einde men niet te voorbarig zy, ingevallen men de j, Afdeelingen en Bylagen, zoo als ze nu zyn, zou willen beoordeelen, zonder derzelver onvermydelyke onvolkomendheid onder 't oog te houden! De „ laatfte hand moet 'er aan gelegd zyn ; — het moet „ in allen opzichten volbouwd wezen, eer wy het, . „ als een volkomen Rapport, aan 't Volk van Hol„ land kunnen overleeveren.

Tot dus verre is de Commisfie in haare werkzaamj, heden gevorderd.— Een opflag van het oog, (wanneer wy de eer hebben, dat de Staats-Commisfie " aan wie wy heden dit Rapport doen, ons een be„ zoek geeft,) zal een oneindig duidelyker denkbeeld „ van den aart en de wyze onzer Werkzaamheden ge„ ven, dan het ons mooglyk was met woorden voor„ tedragen.

„ Ten opzichtèn van de ingekomen Stukken, die „ klagten en bezwaaren tegen de Regenten en Minis„ terf van het vorig Beftuur behelzen, over dezen „ hebben wy onze afzonderlyke aanmerkingen ge„ maakt, welken wy de eer' hebben hier agter te laten s, volgen.

„ Wat nu de eindlyke uitflag van dit onderzoek der ' „ Commisfie wezen zal, is zeer gemaklyk te zeggen, „ wanneer men flegts geliefd te bepaalen, dat den ' „ billyk Revolutionairen Grondflag, die, zoo als be„ toogd is, voor de Commisfie onvermydlyk was,— „ in dezen de Regelmaat zal wezen, waar naar Hol„ lands Volk, de Regenten en Ministers van het oude „ Beftuur zal beoordeelen en Vonnisfen, enwaarnaux

„ het,

Sluiten