Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so JUNY 1796. 5i9

de teruggave van alle zoodanige voordeden, Jaar" «relden en Inkomften, als waar van zy gedurende " de overheerfching van Orange geprofiteerd hebben: " behoudens echter een nader onderzoek, en nader Z te bepaalen fchadevergoeding. — Deze Penningen toch zyn louter de vrügten van hunne verflaaldheid 0: aan 't Huis van Orange; Zyn de loon voor de ver" raderlyke dienden door hen aan dat Huis bewezen, " en ftrekten by aanhoudenheid tot omkoop - pennra" gen,' om Hollands Burgers te onderdrukken; de " Vrvheid den doodfteek te geven, en het Vaderland " aan onoverzienlvke, en byna onherftelbaare ram" pen blootteftellen en opteofferen. - Deze terugw Lve word te rechtvaardiger in het tegenwoordig " tydftip, waar in Orange en zyn aanhang nog alle - " pogingen aanwend , om andermaal over de vrye " Batavferen te zegevieren, en waar toe deze zyne " welëerbegunftigde lievelingen gaarne, de door hun " gewonnen Gelden, zullen hefteden: deze teruggao ve verzwakt de erkende Vyanden van het Vaderland, en verfterkt daar en tegen deszelfs Vrienden " en Verdedigers! zy word zelfs hoognoodzaaklyfc, W \vanneer men in opmerking neemt, aan den eenen " kant 's Lands uitgeputte Geldkist, en groote be" noodigheid aan Penningen, en aan den anderen kant, hetbillvk ongenoegen van Hollands lngezc" tenen, die, fteeds genegen tot den opbrengst van alle lasten, echter de Broederfchap en Gelykheid " zoo verre niet begeren zullen uitteftrekken, om de " Verraders en Verdervers van het Vaderland geen . % meerdere lasten te doen dragen, tot herftel van dat gene, het welk zy moedwillig verdorven en ver" raden hebben, of om hen niet, by voorraad, dat gene te doen wedergeven, dat men niet wel anders Z dan als geroofde Volks-Gelden kan aanmerken. -~-

Sluiten