Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t AUGUSTUS 1796*

j-, déelen, om te refilieeren van het gefieele Tra€* taat additionel, zoo gunftig voor de verdere af„ betaaling der resteerende 50 Millioenen: Dat „ dit Traétaat alzoo zoude kunnen in duigen vallen» ,, en deze Republiek genoodzaakt zyn, zwaarder" „ lommen en in korter Termynen te moeten voldoen.

„ Wy hebben gemeend Ulieden by tyds eene Mak „ van dit aller importantst belang te moeten herin* neren , ten einde Ulieden des te beter in ftaat te kunnen ftcllcn, daar omtrend de nodige fchikkingen te neemen.

„ Wy verlaten Ons op het effect dezes* êfi bevëè* „ len Ulieden in Godes Heilige befcherming. In dett

Hage den 29. July 1790. Het tweedejaar der Ba* „ taatfche Vryheid.'*

HERMAN HOOGEWAL,

Ter Ordonnantie Van dezelv'g

E. L. AËYELTS.

Voorts Is, ha dat de bedenkingen en cotifideratieH Van fommige def Leden, als mede van het Provinciaal Committé waren gehoord ^ op propolitie van denPre^ fident goedgevonden, alle de voorfz. Stukken $ in önU ginali, te ftellen in handen eener perfoneele Gölnflïfls fie, waar toe benoemd zyn de Burgers van Hoogflïd* ten, van Swyndr echt, vanAaken,Ooster,wykBridn^ yan Marle en Holtrop, om met en benevens het Provinciaal Committé nader te examineeren, wat in dezen presfanten nood op de meest efficacieufte wyze zoiï kunnen worden te werk gefteid, tot het dadelyk feekomen van de nodige Penningen, onverminderd ctfehtans het in werking blyven, van de op 30. Juny 1. L f Q a ge*

Sluiten