is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 AUGUSTUS 1796". s>9

„ Lyst van al het Gefchut en Ammunitie, welke tot ,, compleete defenfie dezer Provintie, zoo in de Ves„ tingen op de onderfcheide Batteryen en agter de „ Inundatie Linie zoude benoodigt zyn; en zich te „ gelyk door alle Commifen van 's Lands Magazynen „ heeft doen opgeeven, de voorraad van Gefchut en Ammunitie , welke onder derzelver administratie gevonden worden, welke twee Lysten met elkan„ der vergelecken, en met den voorfz. Directeur als lnfpeéteur Mofer, daar over geconfereert zynde, „ heeft het Committé bevonden, dat byaldien alle ,, Posten behoorlyk zullen zyn geguarneert cn nog eene behoorlyke voorraad voor handen word ge„ houden, als nog wel 222 Hukken, zoo Metaal als „ Yfer Gefchut van different Caliber, met diverfe „ Affuiten zouden kunnen worden gemist; waarvan het Committé eene Lyst heeft geformeert, cn de„ zelve het Committé tot de algemeene zaken van het „ Bondgenootschap te Lande doen overhandigen. ,, Dat daar op verfcheide befoignes met Commisfarisfen uit het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande zyn gehouden, ,, in welke voornamelyk het poinct der betaaling van „ het voorfz. Gefchut de meeste moeijelykheden heeft „ veroorzaakt, en voorts eene Commisfie door dit „ Committé is benoemd , om met een Commisfie uit de Nationale Vergadering te handelen, wegens de leening ofte overdoening van Gefchut en Geweeren, welke het ultimatum van het Provintiaal Beftuur te kennen heeft gegeeven; daar op uitkoo„ mende : dat er geene lecning konde worden gedaan ; „ doch dat het Committé gerustelyk ingevolge het „ Decreet van het Provintiaal Beftuur konde inftem„ men, omme het beloop van het over te doene Gew fchuc en Geweeren, in betaaling te korten op den

„ kat-