Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io AUGUSTUS 1796.

239

volgens den zin van het Reglement voor de Na„ tionale Vergadering zal behoren te recht te ftaan 11 voor deszelfs dagelykfchen en Competenten Rech-

ter.

, „ Dan, daar hier welligt qusestie zoude kunnen „ vallen over een Reglement , niet alleen door het „ Volk van Holland, maar door geheel het Ne„ derlandfche Volk vastgefteld, en waar aan wy al„ zoo geene explicatio authentica, die alleen den Wetgever competeert, verder kunnen geven, dan voor zoo verre ons betreft, hebben wy vermeend de Na^ tionale Vergadering van het verzoek door den „ Hove ten dezen aan ons gedaan, mitsgaders van „ onze byzondere intentie te moeten informeeren en „ daar op derzelver refcriptie aftewachten.

„ En'ten einde alzoo de zaak zelve niet uit haar , geheel gebragt of ontydig eene jurisdiélie qujestie w gemoveerd worde, zoo is onze begeerte, om op \ het door den Procureur Generaal aan den Ho„ ve gedaan verzoek tot eene provifie van Juftitie, inmiddels niet te disponeeren, neen maar, alles te laten in ftate, tot dat door ons, of, by onze abfentie, door het Provinciaal Committé aan ^ U„ lieden daaromtrent nader zal zyn gerefcribeerd." Waarmede &c.

De Prefident heeft gecommuniceerd, eene Depii' tie van den Amfterdamfchen Kerkenraad by zich gehad te hebben, ten einde aan hem te overhandigen, een Request tot appui van het verzoek op gister door de gefuspendeerde Predikanten te Arnfterdam gedaan, doch dat hy aan dezelve van het befluit door deze Vergadering, in deze zaak genomen, had kennis gegeven, en gemelde Deputatie gedisfuadeerd, van het inleveren van het gemelde Request, vermits hy Prefident vermeende, dat de Vergadering daar omS 3 trent;

Sluiten