Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 SEPTEMBER 179& 25

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om fpoedig te dienen van confideratien en advis.

Het Provinciaal Committé heeft, by Misfive ingezonden, Copie eener Misfive, door hetzelve aan de Nationale Vergadering gefchreven, in antwoord op eene van dezelve Vergadering ontfangen Misfive, betrekkelyk het furcheeren der executie, uit verleende Octrooyen aan Kerken, Diaconien en Godshuizen prqflueerende, van welke laatite mede Copie ten dezen was gcvoegt; zynde de gemelde Misfive hierna volgende geïnfereert.

Gelykheid, Vryheid, Broederfchap.

Het Provinciaal Committé van Heiland.

aan

* Het Provinciaal Beftuur van

Holland.

Medeburgers !

„ Wy zenden Ulieden hier nevens de Copie van „ eene Misfive, door ons aan de Nationale Verga„ dering gefchreeven, in antwoord op eene van de„ zelve Vergadering ontfangen Misfive, betrekkelyk „ het furcheeren der executie, uit verleende Oftroyen, ,, aan Kerken, Diaconien en Godshuizen proflueerenB 5 » de>

Sluiten