is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«30 9 SEPTEMBER 1796.

hem geledene ter zaake van zyn Patriotismus, verzoekt om met de vacante Carga-plaats op het Sauvegardès-Jagt te Amfterdam te worden gebenificeert.

Waar pp, gedelibereerd zynde, is^goedgevonden en verftaan, het voorfz. Requcst, by appointement, cn zonder refumtie, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om op het voorfz. verzoek favorabel te disponeeren.

Is gelezen de Requeste van Willem Vink, wonende te Westzaandam, verzoekende dat ten zynen naamc mag worden overgeboekt, de door hem al daar gekogte Bierftekery van leeuwis Teeuwisz Keyzer, blykens de daarby overgelegde bewyzen.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, het verzoek by de voorfz. Requeste gedaan, te accordeeren, en dat de nodige aéte daar van zal worden gedepcchccrd.

Is gelezen de Requeste van Gerardus van Groll, Lid van het Committé tot de Zaaken yan den OostIndifchcn Handel en Bezittingen, wonende te Amfterdam ; om geallegueerde redenen, verzoekende , ter zake der betaling van de Geldheffing, volgens de de,crcctcn van 30. Juny en 1 o.,Augustus 1. 1., wegens den Boedel van P. H. Breton, qq., te wezen diligent, en daar van aéte, tot en zoodra hy met eenige zekerheid eene bepaling kon maken, of en hoe veel hy in zyne qualiteit daar van moet furnceren.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste, by appointement, te ftellen in . handen van het Provinciaal Committé, om advis.

Is gelezen de Requeste van Hermamts Swavinh,

wo-