Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*38 9 SEPTEMBER 1796.

„ Vergadering, ook byzonder in haar Gewest bevor„ dcriyk te zyn; of zoude het Volk van Holland, „ ofte liever zeer weinige hunner, ook van de Na„ tïonafe Vergadering verwagtcn kunnen, dat dit De,, creet door haar alleen, voor haare byzondere Ver„ gadering was ingericht? dit waar immers eene ver„ oüderftciiing, hoogst beledigend voor eene Verga„ dering, die een geheel Volk vertegenwoordigd; „ maar hoe wyslyk daar en tegen is het, dat de Na„ tionale Vergadering volgens haare inrichting, zich „ met het Huishoudelyke der byzondere Gewesten, „ niet mogende bemoeien, door haar Decreet den weg „ aanwyst, welken ieder Gewest in den haare te vol„ gen had, ten einde de waare Vryheid van ieder „ Burger, niet te belemmeren of te doen hinderen, „ door eenige mooglyke dwang zyner Medeburgc„ ren, en juist daarom, en ook daarom alleen, is het „ dat uwe Vergadering wel te recht het meergedagte „ Decreet heeft uitgeftrekt, tot ieder Stad, Dorp of Districï; en te meer was dit noodzaaklyk, om voor te komen dat weinige Perfoonen, fpraaken „ in naam veele, en al zeer dikwils in naam van hun, „ die niet alleen hun, daar toe niet hadden gequa„ Hfideerd, maar zelve "er niet eens kennisle van „ droegen.

Wat nu aangaat het tweede poinót, namelyk dat „ het meergemelde Decreet zoude aanlopen, tegens ,, dc Oppermacht des Volks, en flrekkcn ter vernie„ tiging of verlamming der Volksllcm en Volksver„ gaderihgen: hier op kan het Committé gerust ant„ woorden, dat het de ongerymdheid zelve is, zulks „ tc vcronderllcllen.

„ Immers oeifent her Volk deszelfs Oppermacht „ volkomen uit, wanneer, het, teneinde deszelfs vrye „ Item uit te brengen, 't zy by verkiezinge als am

„ der-

Sluiten