is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 SEPTEMBER 1796. 44?

„ naamfte van het Project contineerd, waarom men „ daartoe diend te bepaalen een getal van ten minfte „ tien a twaalf duizend Morgen , zal men zekerlyk in „ verfcheide Jaaren het nodige getal Schaapen niet M kunnen byéén bekomen, om zoo veele Morgentaa„ len, in dier voegen te beflaan, dat haare Mest en „ Urine die vrugtbaarheid aan de Gronden kunnen ge» „ ven , als by het Project voorgefteld wordt.

„ Men voege daarby de bedenkingen, wie die Schaa„ pen bekostigen zal, en wie betalen het loon van de Hoeders, en wie bouwen en onderhouden haare wooningen, mitsgaders de Schaapenkooijenof Hok„ ken, en alles wat verder daaromtrent benodigd is.

„ Dit ten koste en laste van den Lande te willen „ doen en laten, zoude verre van voordeelig te zyn, eene merkelyke fchade aan den Lande toebrengen, „ en alleen voordelig zyn voor de loontrekkende Op» „ zienders van zulke Schapehoederyen, die zelfs nog zeer dikwyls moeite genoeg zouden hebben, om „ een genoegzaam aantal van Schapenboeren aanten brengen. Tegens deze particuliere kosten kan niet „ opwegen het gebuteerde voordeel van hetSchaapen„ vleesch en Schaapenwol; want vermits men daar „ omtrent de calculatie niet moet maken, na de pre„ fen te zeer duure, maar na de in vredenstyd gewone tyden, diend men in agt te nemen, dat alsdeScha„ pen al te zeer vermenigvuldigd worden, hun Vleesch „ en Wol, daar door te goedkoop zal worden, en „ daar uit proflueeren zal een notoir verval in de Schapenhoederyen, waar door zelfs de geenen, die s> in deze Provintie van ouds beftaan hebben, van „ zelve te niet zullen geraken, het geen van 's Lands „ wegen, door dit nieuwe Projecit niet bevorderd, maar in tegendeel, zoo veel mogelyk diend gepra;„ venieerd te worden , kunnende het voorgedragen

voor-