Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2-SEPTEMBER 1796". 5I7

cn verftaan, alvoorens iets finaals in deze te decideeren, alle de ftukken andermaal te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, met qualificatie pp het zelve, om alle de refpeétive gcïntresfaerdens in deze zaak voor zich te ontbieden, dezelve te hooren, en zoo ,mogelyk partyen te vereenigen, cn pm vervolgens rapport van den afloop te doen.

Het Provinciaal Committé heeft, deszelfs advis ingezonden, op het by appointement van den 16. dezer, in handen van het zelve gcftelde voorftel van den Burger van Hoogflraaien, omtrent zekere daarby vermelde heerfchende begrippen, wegens de gedecreteerde Geldheffing; en tendeerende het genoemde advis, om geene nadere Publicatie deswe«ens te doen, vermits daar door dc Publicatien over dit werk te zeer zouden worden vermeenigvuldigt, terwyl het Committé tevens vermeende, dat het onderzoek, het welk thans alomme met nadruk, omtrent cte geforceerde Geldheffing van voorleden jaar plaats had, de Ingezetenen ten zekerften kan doen. verwachten, dat het zelve plaats zal hebben wegens de nieuwe heffing, verzoekende het genoemde Committé intusfchen de Leden dezer Vergadering, hunne Medeburgcren, in byzondere gefprekken, dat oogmerk, reu crnftigften te bevestigen, en féf, 'dat

Iftfet dit onderzoek, terftond na den afloop der jaatftë

itermyn zal begonnen worden.

\ Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden ;en verftaan, by provifie in het voorgedragen vah ihet Committé Provinciaal te berusten, en°voorts, jcdat uit hoofde van de gefuppediteerde informatien,' idat zommige Municipaliteiten nalatig waren in hec [doen ophaalen der Billietten, aan alle dezelve de [navolgende exhortatoire Misfive zal worden afgezonden.

Me-

Sluiten