Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p$ tz SEPTEMBER 1796.

Medeburgers!

„ Daar wy tót ónze hoogfte bevreemding en on* 9) genoegen geïriformeert zyn geworden, dat op „ verfcheiden plaatfen door de refpeétive Mumcipa-^

liteiten, aan de executie van dc Publicatien van „ den 30. Juny en 10. Augustus 1. 1., Wegens de „ Geldheffing op de Inkomften en Bezittingen gee» „ maneerd, of in het geheel niet, of niet naar be» „ hooren de hand wordt gehouden, maar hieromtrent „ zoodanig gehandeld, als of men geenszins over„ tuigd was, van den flegten ftaat der geldmidde* „ len van dit gewest, en van de presfante behoef„ tens, waar aan het zelve verplicht is te voldoen,

hebben wy goedgevonden Ulieden by deze aan-

tefchryven, voor zoo ver door Ulieden, aan dén „ last by genoemde Publicatien gegeven, nog niet „ ten vollen mogt zyn voldaan, ten ernftigften te ad„ horteeren, om dezelve Publicatien, voor zoo veel „ Ulieden betreft, ftiptelyk te obferveeren, en te „ doen obferveeren.

„ Terwyl wy Ulieden al verder gelasten, om op „ de meest gefchiktfte wyze, zonder echter daarvan „ Publicatie te doen,' aan de Burgers uwer plaats „ te doen kennelyk worden, dat het een wanbegrip „ van zommieen is, dat men niet zoude verplicht „ zyn in de genoemde heffing op de Bezittingen, „ te betaalen van alle zoodanige Effeéten, Obliga-

tien enz., van welke zedert eenigen tyd de intrest,

of in het geheel niet, of niet regulier wordt be8, taald; als mede dat men aan den inhoud der Pu„ blicatie genoegzaam zou voldoen, met voor den „ laatflen termyn zich van zyne verplichting te kwy„ ten, zonder juist aan dc bepaalde vroegere termy„ nen gebonden te zyn; daar onze intentie deswe-

» gens

Sluiten