Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 *3 SEPTEMBER 1795.

N.45. Meynts. , 53. Van der Jagt.

46. Kerkman. 54. Reepmaker.

47. Zeylemaker.

48. Fortman. Abfenten in Commisfie.

49. Slotemaker.

5©, Van der Vliet. Harteveld.

5i.Bofé. Van Aaken.

5 2. Van Royen, Van den Bosch.

De

Decreeten op gisteren genomen, zyn gerefumeerd, en na voorgaande deliberatie gehouden voor

gearrefteerd.

Is gelezen de Requeste van Hoog-Heemraaden van Rhynland, om de daar by geallegueerde redenen verzoekende, dat de Vergadering de befchry ving van een zoo genoemde Najaars-Vergadering van pretenfe Gedeputeerden van Rhynlands-Ingelanden, tegen Maandag den 26. September aanftaande, des voormiddags ten tien uuren, in het Gemeene-Lands Huis van Rhynland binnen Leyden , door de zich noemende permanente Commisfie der Vergadering 'van dezelve Gedeputeerden gedaan, gelieve te furcheren; en wyders het Provinciaal Committé te authorifeeren, om , ingeval partyen op de nadere comparitie, welke insgelyks op aanftaanden Maandag den 26. dezer, voor opgemelde Commisfarisfen uit het zelve Committé zaï worden gehouden, het met elkander nopens de zaak in qua;stie niet mogten kunnen eens worden, in confideratie van de kort op handen zynde fcheiding dezer Vergadering, als dan daar in te doen zodanige finaale uitfpraak , als het zelve Committé zal oordeelen te behooren.

Waar

Sluiten