Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 DECEMBER 1796** 33

als aan de Requestranten zal worden gegeevën tot informatie en naaigt.

Ontvangen eënë Misfive van den Burgér Dirk Stoop, gefchreveri te Bodegrave den 4. deezer maand; houdende eene betuiging, van zyn genoegen, waar mede hy als Plaatsvervanger van den Burger ten Nóever J geduurénde deszelfs fésfie in de Nationale Vérgade: ring, de zittingen en deliberatien deezer Vergadering had bygewoond; en voorts, van erkentenis voor de wyze voorlichting, ert vriëndelyken omgang van en met alle de Leden, 'met verzoek van'de attentie deezer Vergadering Op zyn gedaan vodrftél, aangaan1de de Droogmakery, der INiëuwkoopfche Poel i, eri voorts met te kennen geeven , dat hét hein aangfenaam zoude zyn, wanneer hy de Decreeten, ftaande zyne Zitting ter deezer Vergadering genomen, in folio mogt ontfangèn. „

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden' en verftaan ten b'Iyké van erkentenis déezer Vergadering voor den Burger Stoop, deszelfs gedaan verzoek te 'accordeëren,: en hem mitsdien de D'ecreeten deezei Vergadering in folio , géduurende' den tyd zyncr zitting in deeze Vergadering , met eh benevens Cxtract. deezes tot informatie te doen toekomen.

Dë Prefident hééft aan de Vergadering gecom=. rhuniceerd ,; te hebben ontfangen eene Misfive, ge* ' adresfeert i aan 'den Burger Voorzitter van hei Pró* yinciaal Beftuur van Holland', gefchreven teLeyden , dén 4. dezer, door Mr. Johan Luzac ; houdende 'verzoek, in zyne hoedaanigheid als Voorzitter vari hét Provinciaal Beftuur van Holland, wel' te willen aannee ■ " rrten én de Vergadering van zynent wegeii aaiï te bie«' bieden,* een daar' nevensgaand, iéér waf gëbóhd'éi

Sluiten