is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si<5 17 DECEMBER 1796V

morie van adftruétie op de Concept-Ordonnantie vati het Hoorngeld enz., voorkomende onder den naam van Bouwmiddelen van July 1785., ter vifie van de Leden op de Secretarie voor te leggen, tot Donderdag den 22. dezer, en als dan daar op nader te delibereeren en een finaal befluit te nemen.

• Ontfangen eene Misfive van Prefident en Raden in den Hove van Holland en Zeeland, in dato 5 dezer, houdende, derzelver confideratien en advis, op eene den 1. Augustus, by appointement, in hunne handen gefielde Misfive, van de Municipaliteit van Leerdam, in dato den 23. July, behelzende een ver» zoek, dat de aldaar aangeftelde Maire en Schout» Crimineel, Anthony Vervoren, door deze Vergadering zoude worden geappróbeerd en beëedigd, en tevens eene fustenue, dat het Bankhouderfchap van voorn. Anthony Vervoren, geenzins met de Post van Maire en Schout-Crimineel zoude ftryden, en hec dus zeer compatibel zoude zyn, die twee functie» in een Perfoon te vereenigen.

Waar op- gedelibereerd, en in aanmerking genomen zynde, dat den Post van Bailliuw van Leerdam, geenzins compatibel is, met die van Bankhouder aldaar: Is goedgevonden en verftaan, de Municipaliteit by toezending van extracl: dezes te gelasten, om binnen den tyd van agt dagen, na de receptie van dit Decreet, aan het Provinciaal Committé op te geven, of gemelden Vervoren, van zynen Post ais Bankhouder, al of niet heefc gedefisteerd, wordende denzeiven in het eerfte geval gehouden voor geappróbeerd, als Maire en Schout-Crimineel van Leerdam , zullende als dan voor hem de nodige Commisfie worden opgemaakt, en hy door het Provinciaal Com-: mitté in Eed genomen; waar toe hetzelve Committé

qua-»