is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 17 DECEMBER 1796.

jnen zynde, dat de voorfz. Landeryen nog dadelyk niet den band van Fideicommis gevinculeerd zyn: Is goedgevonden en verftaan, te verklaren. dat in het verzoek , zoo als het zelve is liggende , niet kan worden getreden.

En zal extract dezes aan de Requestranten worden gegeven, tot informatie en naricht.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Rotterdam , in dato 16. dezer, houdende, verzoek en ernstige ihftantie, dat de Lands - Impofitien , ze.dertde intrekking der Vrydommendoor het Leproos,huis aldaar betaald, aan het zelve moge worden 'gerestitueert, en het gemelde Huis voorts gelibereerd van de betaling van 's Lands Impofitien, voor zoo lang de voortduuring der gemaakte Contradien met de bewoneren betreft, terwyl in het vervolg de Contracten van Inwoning, op zodanig eenen voet zullen worden geregeld, dat hetzelve Huis tot de betaling van 's Lands Impofitien verplicht zal zyn.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, met authorifatie op het zelve, om na ingenomene informatie op de pofitiven by gemelde Misfive aangevoerd, en gedaan onderzoek of hetzelve Huis, in gelyke omfiandigheden, als het Proveniershuis té Haarlem verfeert, op de voorfz. Misfive eene gelyke dispofitie te nemen , als op gister by deze Vergadering ten reguarde van iet gemelde Haarlemfche Proveniershuis is genomen.

En zal Extract dezes aan het Provinciaal Committé, met en benevens de voorfz. Misfive gezonden .worden tot informatie en naricht.

. vj bbü;

. Ontfangen eene Misfive van de Mi^icipalkeit/van

Gou-