Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so DECEMBER 1796. 387

van vier honderd guldens's Jaars tot een dedommage-

ment. . .

Waarop, na deliberatie, is goedgevonden, de voorn. Requeste by appointement te ftellen in handen der perfoneeie Commisiie, het Rapport over de Secretary uitgebragt hebbende , om advis.

Is gelezen de Requeste van Nkolaas Pannevis ; daar by voordragende te zyn gerequireerd voor eene Commisfie van nader onderzoek, en gecondemneert wegens zyn Arapt in de Geldheffing van 1795 te be talen ƒ700:., het welk naderhand echter vermindert s tot op 350'. met bedreigde Gyfeling , indien hy niet voldeed: en verzoekende, als zyne voordragt, overeenkomstig de regelen van billykheid er^vaardigheid bevonden word, hy dan bevryd blyve van verdere nadeelige gevolgen voor zich en zyn huisgezin : en ingeval hy, hangende de deliberatien hier over, verpligt zoude zyn furcheance van procedures te vragen, hem zulks, uit hoofde zyner onhandigheden, geaccordeerd moge worden , zonder het nodige ze-

8CWaarop, na deliberatie is goedgevonden, de voorn. Requeste by appointement te ftellen in handen vanact Provinciaal Committé om advis.

Is gelezen het adres der Municipaliteit vanReewyk -, daar bv voordragende , dat de Burgers Jacob vanLeeuZ*™%A Groen, Broodbakkers a daar by haar hadden gcdolcert over eene Publicatie de/* WSrlg van den 1 July, waar by aan alle Koornmo* knaar was verboden Negotie in Graanen te doen noch deel daar in met anderen te hebben enz her zeve appuieerende, en mirten ten aanzien van de daar

Ff 4

Sluiten