Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

383

20 DECEMBER 1706.

in vermelde Koornmolenaar, of Graankoper, verzoekende , een fpeciaal Decreet tot ontheffing.

■ Waarop, nadeliberatie, is goedgevonden het voorn, adres by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Committé om advis, wordende by deeze gelegenheid aan het Provinciaal Committé herinnerd het Decreet van den 13 Sept. 1. 1., ten einde de Concept Publicatie daar by vermeld te fuppediteeren.

Is gelezen de Requeste van J. Donars en nog 25. andere Burgers van Edam; waarby dezelve" zich beklaagen,dat de nieuw aangefielde Commisfarisfen, die volgens het, door de meerderheid der ftemgcrechtigde, goedgekeurde Regeerings Reglement zyn benoemd, hebben kunnen goedvinden de Stembilletten ter verkiezing van een Stadsbeftuur aan alle Inwoonders zonder onderfcheid , ja zelfs aan de tegenftreevers van Vryheid en Gelykheid rond te .zenden; verzoekende des de hulp deezer Vergadering cn dat den verderen yoortgang moge worden gefurcheerd.

Waarop gedelibereerd zynde , is goedgevonden cn verftaan de Requestranten by deeze te renvoyeeren aan de aanfchryving dezer Vergadering van den 9. Maart 1, 1., aap alle municipaliteiten, betrcklyk de oproeping der ftemgerechtigden gedaan; met vry laating echter aan dezelve, om indien de Municipaliteit geene behoorlyke zorge draagt dat aan de ftrikte letter van gemelde aanfchryving worde voldaan, zy zich deswegens in zodanig geval nader kunnen beklaagen.

En zal extraél dezes benevens Copie van de gemelde aanfchryving aan de Requestranten worden gegeeven tot informatie en naricht.

Is gelezen de Requeste vim Schout, Schepenen en Poldermeesters van klein Waspik, verzoekende om re-

\ de-

Sluiten