Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DECEMBER 1796. 391

„ de verplichting om voor de bclangens van den Lan„ de te waken, en alle nadeelige gevolgen zo veel „ mogelyke voortekomen, als aan de andere kant ge,\ troffen door de zekere overtuiging van het onvermo„ g-en veeier onze Meede-Burgeren, om in de gefta„ dig voortgaande vermindering hunner verpande Ef„ fetlen door genoegzaame fupplctien te kunnen voor„ zien; blyft ons niets overig, dan ten kosten der on„ dergang van den ongelukkigen, 's Lands Beleenbank „ immers zo veel mogelyk, fchadeloos te ftellen.-^

„ En hier by kunnen wy onze bekommering niet „ ontveinzen, dat het meerderdeel der verftrekce on„ derpanden , ingevalle van onverhoopte Executie, „ niet teegenftaande onze herhaalde invordering van „ furplufen, op verre na niet toereikende zoude zyn, „ om de daarop nog lopende fommens, aan dezelve „ te kunnen verhalen; het welk behalven een aanmer„ kelyk bezwaarend verlies voor 's Lands Finantien, „ niet weinig tot verval van het Crediet deezer Bank „ zoude kunnen ftrekken.

„ Daar wy, hoe zeer ook tot zachte maatregulen „ geneigd, echter door het hier boven aangehaalde „ 10. Articul, waarby de dadeiyke Executie, inge„ valle van nalatigheid in het furneeren der gevorder„ de Surplufen, is vastgefteld: te naauw bepaald zyn, „ dan dat eenige alteratie der pcenale wet ons zoude „ vryftaan; is het geheel buiten ons vermogen in dee„ zen te kunnen voorzien.

„ Het is daarom ,"Mèede-Burgers! dat wy uit aan„ merking deezer zo noodlottige fituatie, niet konden „ afzyn ons tot uwe Vergadering te vervoegen, en der,, zeiver wysheid hier in raad te pleegen; ons ten vol„ len overtuigd houdende, dat uwe vaderlyke ■ zorg „ voor het welzyn onzer Meede-Burgers, wel ceni„ ge coniideratie, ten dien opzichte zal willen doen

Sluiten