Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39*

ao DECEMBER. 1796.

„ gelden; en verzoeken wy dierhalven nog ftaande „ deeze uwe vergadering^ by aldien hec voor als nu „- onmogelyk ware in de geduurig verergerende waar^ „ de der geguarandeerde fchulden van de Oost Ind,

Maacfchappy eenige efficacieufe verbeccring te wee„ ge ce brengen als dan, van derzelver idee ten op„ zichte der rigoureufe uitvoering van het meer ge„ dachte 20. Articul der Publicatie van den 14 May » l795-> met relatie tot de zodanigen der verpanders „ welke in deezen door ons zyn bedoeld, uitdrukke„ lyk te mogen worden geïnformeerd.

„ Wy vleien ons deswegens Ulieder fpoedige res? „ criptie te zullen ontwaren: en heveelen Ulieden, in „ de Befcherminge Godes.

Heil en Broederfchap!

De Commisfarisfen der Algemeene Beleenbank voorn.

J. E. G U E R I N, vt.

Ter ordonnantie van dezelve

E. CANNEMAN.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Commisfarifen van de algcmeene Beleenbank van het Volk van Holland, te Amfterdam, by toezending van extracl: dezes, zonder refumtie aantefchryven, dat het Crediet der gemelde

Be-

Sluiten