Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DECEMBER 1796

393

Beleenbank in dezen geen confideratie gedoogt, en mitsdien de gemelden Commisfarisfen Worden verantwoordclyk gefteld voor alle fchadens en nadeelen, welke uit de niet ftriéle naarkoming van het 20. Artikel der Publicatie van 14. Mey 1795. zoude kunnen refulteeren.

Terwyl voorts Copie van de gemelde Misfive zal worden gefteld in handen van den Burger van den Bosch en verdere Gecommitteerden , tot het examineeren van zekere propofitie van den Burger van Aaken, en het Rapport van het Provinciaal Committé, over den tegenswoordigen toeftand der Financie, om by derzelver uittebrengen advis op den inhoud dezer Misfive, voor zoo ver de geduurig verminderende waarde der geguarandeerde fchulden van de O. I. Maatfchappy betreft, het nodige reguard te neemen; waar toe mede extraél van dit Decreet aan den Burger van de n Bosch zal gegeeven worden tot informatie.

Ontfangen eene Misfive van de provifioneele Bailliuw en Schepenen der Stad Dordrecht en de Mcrwede, in dato 19. dezer, houdende dat den Bailliuw dier Stad en de Merwede , daags te vooren had ontfangen eene Misfive van den Capitein Rapporteur Belst der Noordelyke Armée, rakende twee gevangen Soldaaten, waar van de procedures door de Vierfchaar van Zuid-Holland getermineerd, doch ingevolge de ordres dezer Vergadering aan hem overgegeeven waren, en door een Krygsraad binnen die Stad geoordeeld zoude moeten worden; terwyl, volgens bygevoegde Copie van gemelde Misfive van den Capitein Rapporteur, dezelve" gevangenen in de gevangenis van Dordrecht zoude moeten blyven tot dat het vonnis zoude zyn uitgefproken, het welk geëxecuteerd zou-

Sluiten