is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

Aan Diaconen van de Walfche Gemeente alhier -in deiï Hage, is op den 25. January, op derzelver gedaan inftantelyk verzoek, wegens het groot getal Armen ;, nog voor dit jaar geaccordeert het Subfidie van 300 guldens, dat zedert verfcheiden jaaren door de voorm. Gecommit-* teerden Raden van het Zuidcr-'Quartier was geaccordeert ,en tot hier toe fuccesfivelyk betaald geworden.

Ook is als toen by ons gearresteerd, de ten dezen overgelegde Publicatie, ter voldoening aan Uiieder Decreet van den 5. January 1. 1., wegens de Godshuizen en publieke Stichtingen genomen.

Vryheid, Gelyk/ieid, Broederfchap.-

PUBLICATIE.

Het Provinciaal Committé van Holland, aan alle „ hunne Medeburgers, die deze zullen zien of horen le,, zen , Heil en Broederfchap! doet te weeten :

,, Dat het Provinciaal Beftuur van Holland, niets vu„ riger wenfehende, als zich te kyyyten van eene van „ deszelfs meest belangryke verplichtingen , om , ter' „ bevoprdering van den welvaart hunner Medeburgcren, en inzonderheid van de zodanigeii, welken zich in min voordeelige, of behoeftige omftandigheden bevinden, zoo veel mogelyk, medetewerken, dan ook niet heeft kunnen nalaten van een oplettend oog te vestigen op „ den jegenswoordigen ftaat der Fabricquen en Trahcquen in dit Gewest, en niet anders, dan met een grievend „ leedwezen bezeffende, de beklagenswaardige laagte, „ waar toe dezelven vervallen zyn, zoo door verfcheiden „ t'zamenloopende omftandigheden, als ook by gebrek „ van de vereischte aanmoedigingen en voorzieningen ' „ onder het voormalig Beftuur, (terwyl men, inzonderheid ten opzichte van de Fabricquen, onaangezien de „ verzoeken cn vertogen Van veele Vaderlandlievende „ Ingezetenen , gedurende een reeks van jaaren, nauwelyks eenige voetltappen kan ontdekken van maatregulen, die

„ des-