is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 MAART 1797; 1 25

li Provinciaal Committé, op den 7: I. 1., betreklyk 5, de Rapporten van de gehoudene Kiesvergaderingen,

tot benoeming van Leden voor het Provinciaal Be5, ftuur van Holland, ten zelve dage in onze handen ;, gefield, hebben wy gevonden een Geloofsbrief van yy de Grondvergadering van Overfchie en Hogenban, M aldaar gehouden in de Herberg de Valk, uit welke „ blykt, dat aldaar tot Kiezer is benoemd geweest, „ de Burger Hermanus Roesfem, om te helpen Kie„ zen een Lid en Plaatsvervanger voor het District j, de Schie, als mede een Extract authenticq uit hec „ Doopregister der Roomsch Catholyke Kerk te „ Schiedam, waar uit confleert, dat de Burger Her5, manus Roesfem, noch niet eens den ouderdom van ,, 22 jaaren heeft bereikt; daar gemelde Burger al„ zoo niet heeft de qualiteit van 25. jaar, by Articul „ 30; van 't Reglement op het Provinciaal Beftuur „ bepaald, zonder dewelke hy niet als Kiezer ver„ mogt te fungeeren, zoo moet Uiieder Commisfie „ advifeeren, dat de gedaane keuze van een Lid en „ Plaatsvervanger te Schiedam, voor het District van „ de Schie gedaan, door Ulieden behoord te wor,, den verklaard, informeel en ftrydig met het Regle„ ment; en dat de genoemde Grondvergadering te „ Overfchie , weder moet worden opgeroepen, tot „ het verkiezen van een andere Kiezer en Plaatsver„ vanger, welke de by het Reglement bepaalde ver„ eischtens heeft, (als kunnende den defecte Kiezer, „ niet door zynen Plaatsvervanger vervangen worden,

dewyl deze laatfte is' geattacheerd aan den KieM zer, en niet exteerd, wanneer den Kiezer 't radicaal

mist) ten einde met de overige Kiezers van her Ü meergemelde District,- aanftaande Vrydag den if: ,j dezer te procedeeren tot een nieuwe keuze' van eeri .5 Lid en Plaatsvervanger voor het Provinciaal' Be« K j % ftuuï'