Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 2 13 MAART i797«

aan deeze Vergadering optegeeven de redenen, welk? her. Committé "dien contrarie zoude mogen hebben.

En zal extract dezes , aan de Municipaliteit van Qost-zaandam worden gezonden tot informatie,

Aan de orde van den dag gebragt 'zynde, de op den 9. dezer in advis gehoudene Misfive van Prefident cn Raaden van den Hove , op de by appointement van 23. December 1. 1. in derzelver handen ten fine van advis gefielde Requeste van Cornelis Ariensz. van Herk , laatst gewoond hebbende te Ouderkerk aan den Ysfel, verzoekende abolitie van een door hem begaan misdryf, het welk heeft befiaan, in, op den li. Mey des jaars 1795. rustverftoorende en by de Wet verbodene gefprekken in het openbaar te voeren, rouleerende over de waarfchynlyke komst van Pruisfifche Troupes binnen deze Landen, waar van het o-cvok was geweest, dat hy door den Hove en Hoge Vierfchaar van Zuidholland ob contumaciam ten eeuwigen dage uit Holland was gebannen &c. ; mitsgaders rappel van denzelven ban.

Waarop gedelibereerd, en in aanmerking genomen zynde, de favorabk omftandigheden welke in dezen voor den Suppliant militeeren, is goedgevonden en verfiaan deszelfs verzoek te accordeeren, en mitsdien aan hem te verkenen Brieven van abolitie cn rappel van Ban, in optima forma.

Waar van aan den Bailliuw van Zuidholland by extraét dezes, zal worden kennis gegeeven,

Is gelezen het advis van den Prefident dezer Ver-, gade-ring, als Stadhouder van de Leenen, hebbende tot voldoening aan het appointement van den 4, February 1. 1., geëxamineerd de Requeste van Mr,

A]rtM

Sluiten