Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356* at MAART 1797.

„ Dat derhalven door de verveening, bedyking „ en weder droogmaking dezer gronden, eene fe-

paratie tusfehen de Eigenaarcn derzelve en de ove-

rige Ingelanden van de Zuiderpoldcr, zal behoo„ ren plaats te grypen; tot welke feparatie naar „ onze gedagten, zoo niet de toeftemming der overige „ Ingelanden word vereischt, ten minsten aan dezel„ ve door dit Beftuur eene genoegzame gelegenheid „ behoord te worden gegeven, om zig zoo over

de gemelde feparatie zelve, als over de Conditiën „ waarop dezelve kan worden tot ftand gebragt , „ vryelyk te expliceeren; en dat zodanige explicatie ,', voor deze Vergadering, wier pligt het is te „ zorgen, dat door het bevoordeelen van een aan-

tal Ingezetenen, een ander aantal derzelve niet „ worden geprejudicieerd, van te meer belang is; „ alzoo het Plan of Concept Reglement, door de „ Requestranten by derzelver eerite Requeste aan „ de voormalige Staaten dezer Provincie overgelegd, „ en welk Plan naar gedagten van de Landmeeters „ Vis en Goudriaan, en ook naar ons inzien, in„ gevalle van Uiieder gunstige dispofitie; boven dien, „ veele veranderingen en verbeteringen zal moeten „ ondergaan, daarna zal moeten worden ingericht, „ om door dit een en ander, aan deze Vergadering „ die genoegzame gerustheid te verfchaffen, welke „ by het Octroyeeren van alle Veenderyen, voor „ het belang van deze Provincie en derzelver Inge„ zetenen, ten allen tyden zoo hoog nodig bevon„ den is. Het is wel waar, de Requestranten zeggen

in derzelver eerfte Request aan de voormalige „ Staaten, datzy by alfixie van Billietten, hun voor-

neemen tot het prefenteeren van dat Request „ hebben doen denuncieeren, met verzoek, zoo ie„ mand vermeende eenige fchade of nadeel daardoor

„ te

Sluiten