Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 21 MAART 1797.

„ expliceeren, -— dat voorts met betrekking tot de „ wyze en plaatze dezer oproeping, door het Com„ mitté zoo veel doenlyk, zoude behooren te worden „ gevolgd, dezelve voet en cynofure als onlangs by „ de oproeping der Ingelanden van de Crimpenre,j waard is geobferveerd, en dat ook ten dien einde „ aan het Committé worde vry gelaaten, zodanige „ der Stukken ter 's Lands Drukkery te laaten druk„ ken , en ter kennisfe der Ingelanden te brengen, „ als tot eene juiste beoordeeling der zaak zal nodig

zyn; terwyl eindelyk in de eerstvolgende Ordinaris „ Vergadering, van het refultaat derzelve oproeping „ een gedetailleerd Rapport , door het Committé „ zoude behooren te worden gedaan: ten einde als „ dan ter zeiver Vergadering over deze zaak finaal „ zoude kunnen worden gedisponeerd.

„ Wy onderwerpen egter dit ons advis aan Uiieder „ beter oordeel. In den Haage ao. Maart 1797. Het „ derde Jaar der Bataaffche Vryheid."

H. GOLDBERG. J. GEELVINCK.

F. VAN DER GOES.

Waar op, , gedelibereerd zynde, is goedgevonden cn verfiaan, het verzoek der Requestranten voor als nog te houden in deliberatie, en het Provinciaal Committé , by deeze te authorifeeren tot het oproepen der Ingelanden, van de Zuiderpoldcr van Asfendelft, invoegen en ten fine als by het Rapport en Advis der perfoneele Commisfie is vermeld.

En zal extracl: dezes benevens Copie van het voorfz.

Rap-

Sluiten