Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S<5o ar MAART 1797.

„ over den jaare 1796., belopen eene fomma van » f 58.442>024:i4:f- En de verificatie, van wel„ ke ftaat, tegen de gemelde Maandftaaten, en het „ Register der Ordonnantiën of zoogenaamd Groot„ boek van Holland , het Committé, by gemelde „ deszelfs Misfive , van uwent weegen heeft ver„ zogt.

„ 2. Twee Staaten , behelzende te zamen den ont„ fang van de Negociatie van 30. Juny , gealtereerd „ 10 Augustus 179Ó, loopende tot ultimo Decem„ ber dcszelven Jaars , en tot dien tyd toe bedraa„ gende ƒ32,194,771:14:31.

3. Een Generaale Staat der Geldheffing gearre„ fteerd in Anno 1795, op welke , geduurende den „ loop van Anno 1790. nog aanmerklyk is betaald, „ en het Totaal montant van welke isƒ4(3,072,049:5.

„ 4. Een ftaat der betalingen in de jaaren 1795., 1796, „ en tot in de thans loopende maand dezes jaars 1797. „ van wegen dit Gewest gedaan, op de quote dezer „ Provincie in de Petitiën'van 10. Millioenen voorde „ Zeemacht in Anno 1795. en van 11. Millioenen voor „ den dienst te Lande, over de vyf laatfte maanden „ van denzelven jaare 1795. gedaan en geconfenteerd; „ en voorts in de begrooting van 60. Millioenen,

zynde 18. millioenen voor de Zeemacht, éh 42.mil„ lioenen voor den dienst te Lande, in Anno 1796. „ door de Nationale Vergadering gearrefieert; —„■ volgens welke Lyst, geduurende den opgenoem„ den tyd voor de Zeemacht ƒ 12,186,842:17. , en „ voor den dienst te Lande , en verdere onder deeze „ laarfie gebragte betalingen, ƒ28,533,187:8:91 en „ dus voor beide de gemelde hoofd-objeéfen der al„ gemeene behoeften ƒ40,720,030 j 5 :9! door deeze •» Provincie-is gefourneerd geworden. Terwyl op if dezelve Petitiën en begrooting,. volgens de even-

Sluiten