Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 MAART 1797.- 33

„ datwy den duisteren fluyer, die tot nu toe de meesje te der voordellen, advifen en verrigtingen, va nHol„ lands Provinciaale Beduurderen, voor het oog van » hunne Committenten heeft verborgen gehouden, „ met eene Vaderlandfche hand verfcheuren; en dat „ wy in één woord, een ieder den vryen toegang ge„ ven tot deeze Vergaderzaal.

„ Dat eene Volksregeering de eenige Regeering „ zy, welke beftaanbaar is met de eeuwige en onver„ vreemdbaare rechten dermenschheid, zulks behoefd „ by Ulieden geen betoog. Eene zuivere Volksre„ geering echter, hoe wenfchelyk ook wanneer-dezel„ ve uitvoerlyk konde zyn, zou aan te veel verwar„ ringen onderhevig worden, en daarom is het, dat „ men algemeen, zoo hier als in het nabuurig Frankryk , ,, eene Volksregeering by reprefentatie heeft geko-

» zen-

„ In zoodanig eene Volksregeering by reprefentatie „ nu, is het noodzakelyk, alle zulke inftellingen te „ maaken, als dienen kunnen, om het Volk eenigzins „ het gemis te vergoeden, van die magt, welke het „ aan zyne Vertegenwoordigers afdaat; hetzelve in de „ gelegenheid te brengen, hunne verrigtingen te kun„ nen gadeflaan; en het Vaderland hierdoor, zooveel „ mogelyk, tegen alle dwinglandy en overheerfching „ te vrywaaren.

„ Dit ook begreepen onze Franfche Broederen, „ toen zy reeds by hunne eerde Revolutie , niet alleen „ de wetgeevende magt, maar ook alle Adminidrati-

ve Collegien met opene deuren deden vergaderen. „ Niet minder begreep men zulks hier te Lande, wan„ neer de Nationale Vergadering, reprefenteeren.le het „ Volk van Nederland, rot'dand wierd gebragt. Hoe

zeer moet men zich dan niet verwonderen, dat de

S} Hoogst-

Sluiten