Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taf 4 APRIL 1797.

Domeinen; het belasten van Speelkaarten, Kolfbaanen, Honden, Hairpoeder, en bezuiniging) van Committés; mitsgaders de vrye benoeming voor deCrimineele en Civile Rechtbanken; ook onvervvylde voorziening betreklyk de gevangenisfen.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden de voorfz., Requeste, by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te examineren, welke 1 middelen tot verbetering, daar by voorgeflagen, zouden kunnen worden ter executie gelegt,

Is gelezen de Requeste der Municipaliteit van Texel, met een Bylaag; om de redenen daar by geallegueerd,, verzoekende, reftitutie van zodanige uitichotten, als 1 de voorfz. Municipaliteit, voor de daar by vermelde■ Engelfche Krygsgevangenen, is genoodzaakt geweest te moeten doen, bedragende volgens de quitantien, (welke de Requestranten bereid zyn, vóór de voldoening ter examen over te geeven,) eene fom van ƒ1248:3; mitsgaders de kosten, welke de voorfz. Municipaliteit ter bekoming van deze hunne regtmatige pretentie, zo by de Nationale Vergadering als by dit Beftuur hebben moeten maaken, en daar toe Ordonnantie in forma.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de yoorfz.Requeste enBylaage, by appointement, te del, len in handen van het Provinciaal Committé , om advis.

Is gelezen de Requeste van Broërius van der Velden , oud Lid van het Committé van Algemeen Welzyn van Holland, woonende te Hoorn; verzoekende met het vacante Drosfaards-Ampt van het Eiland Ter Schelling, door het overlyden van den Burger Pieter 4'mrik Rohkéy te worden begundigt.

Wa.a.¥

Sluiten