is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,jo -APRIL

43?

„ Dat alle zaaken de Juititie concerneerende, zul„ len worden gefecreteert, tot dat de befluiten daar „ omtrent genomen, derzelver effect zullen hebben „ geforteert."

Mitsgaders dat de op den 23. December 1. 1. gedecreteerde alteratie van het 42. Art. van het zelve Reglement mede zal worden gehouden, als daarin geïnfereert, namelyk: dat by het uitboten der Leden tot het formeeren der Nominatien, en het doen van electien voor vaceerende posten of bedieningen, ,deze orde zou worden gevolge:

„ Dat 55 nummers in de Bus zullen worden ge„ daan, en na dat, indien alle de Leden niet prefent „ mogten wezen, door de prefente zal zyn getrok-

ken, vervolgens door den Commis voor ieder der „ abfenten een nummer uit de Bus getrokken zal „ worden, wanneer vervolgens door de 28 Leden, „ welke van N0. 1. tot 28. hebben getrokken, voor „ zoo ver die prefent zyn, de nominatie of nomina„ tiën, zal of zullen worden gemaakt; terwyl de ovc„ rige Leden, die van No. ig tot 55 hebben getrok„ ken , mede voor zoo ver die op den dag der „ verkiezing zullen tegenwoordig zyn, de electie of „ electien zullen doen." '

Zullende deze byvoegingen als eene ampliatie op het zelve Reglement van orde voer deze Vergadering gearrafteert, afzonderlyk worden gedrukt en aan de Leden gedistribueert.

Is gelezen het advis van het Provinciaal Committé, op de by appointement van den 4. dezer, in • deszelfs handen geilelde Requeste van Hendrik Ha-gendyk, wonende te Geervliet, .Bailliuw en Ruard van clen Lande van Putten, daarby verzqgt hebbende zyne dimisfiejn voorfz. qualiteit.

Kk 'Waar