is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33» fo APRIL 1707.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het verzoek van den Requestrant, bY deze te accordeeren; mits echter dat hy gehouden zal zyn in gem. bediening zoo lange te continueeren, tot dat een ander perfoon door deze Vergadering tot dien post aangefteld en in functie zal getreden zyn. 0

En zal extract dezes aan gem. H. Hogendyk, tot zyn informatie en naricht worden gezonden.

Is gelezen het advis van het Provinciaal Committé, op de by appointement van den 7. Maart 1 1 in deszelfs handen geftelde Requeste van Mr. Boud'ewyn Lrancois Carbafms, wonende te Hoorn, verzoekende restitutie van afgeloopen verhoren Amptgeld wegens zynen door hem bekleedde post van Schout ot Hoofd-Officier der gem. Stad.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het verzoek by de voorfz. Requeste gedaan, te declineeren, en by deze te wyzen van de hand.

En zal extraét dezes aan den Requestrant, tot informatie en naricht worden gegeven.

\Is geIefen het advis van het Provinciaal Committé, op de, by appointement van den 6. dezer, in deszelfs handen geftelde Misfive van den Kerkenraad derNederduitfche Gereformeerde Gemeente teVianen daarby zich beklagende over eene aan hun door het Provinciaal Committé toegezonden collatie, op D A. A. Kuvel, als Predikant van Vianen, in plaats* van Do. Noothoven, naar Amfterdam beroepen, vermeenende het recht van beroeping aan hun te competeeren, en proponeerende eenige fchikkingen om sen afkomst van deze zaak te maaken.

Waas