Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii APRIL 179?. $of

„ aan de Municipaliteiten van die Plaatzen, wel„ ke meer dan één Diftriét uitmaken, aantefchry„ ven, van dezelve Plaatzen (indien zulks by hun Si nog niet gefehied mogt zyn) zodanig te verdee„ len, dat ieder Diftriét uit naast eikanderen gele„ gene Wyken worden zaamengefteld, met byvoe„ ging van die Gemeentens, welke daar mede naast„ aangelegen zouden mogen zyn en tot zodanig Dis„ triét behoren, zo na mogelyk 15,000 Zielen bevat„ tende.

„ Terwyl al verder aan alle Municipaliteiten zou „ kunnen worden aangefchreven, om by het oproe„ pen der Grondvergaderingen voor Nationale of Pro„ vinciaale Zaaken, dezelve Grondvergaderingen van „ 500 Zielen mede zullen moeten zyn Zaamengefteld, „ uit de naast elkander gelegene bewoonders der Huizen en Wooningen. Echter refereerd zich uwe Commisfie aan Uwlieder meer verlicht oordeel."

C. G. R. van MARLE. J.FRONHOFF. j

D. WORMER.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , dat dien conform, met opheffing der verleende furcheance, de Municipaliteit van den Haag zal worden aangefchreven en gelast; terwyl mede Copie van die aanfchryving benevens extract dezes aan de Requestranten tot derzelver informatie en naricht /Kal worden gegeeven.

En is voorts goedgevonden, de geproponeerde aanfchryvingen wegens de verdeelingen derDiftriden en. Grondvergaderingen, copielyk te ftellen in handen van Pp % ' het

Sluiten