Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Colonel by de Bataaffche Republiek, voorde Geldheffing van 1796 diligent verklaard tot 1. Augustus aanftaande.

Den 10. April is het verzoek van Regenten van het Geest of Armen Weeshuis te Leyden, om restitutie van het gefurneerde in ongemunt Goud- en Zilverwerk, gewezen van de hand, vermits dezelve aan de Municipaliteit niet hadden doen blyken dat dezelver inkomften niet toereikende waren of zouden weezen, indien het zelve gefKcht aan den last der voorfz. heffing onderworpen vvierd.

Ten zeiven dage is het verzoek van y. van Wint raat t te Waarder, om recepis voor het gefurneerde in de Geldheffing ter fomma van 244 gulden te mogen bekomen, gewezen van de hand.

Gelyk mede het verzoek van Gysbert Vermeulen, te Geertruiden berg, om ontheffing van de penaliteit van het niet betaalen van zyn behoorlyk aandeel in de Geldheffing van 1795., en tevens om het verfchuldigde enkel furnisfement te mogen doen in convenable en maandelykfche termynen, is gedeclineerd en gewcezeu van de hand.

Den 12. April hebben wy op het ingenomen advis van de Commisfie van Oppertoezigt, ter voldoening aan,UI Decreet van den 5. te voren, waar by aan ons de geheele directie over de geldlïgting van 1796. was opgedragen, befloten dezelve Commisfie van Oppertoezigt te authoiïfceren : om

1. „ Aan de refpeclive Ontfangers der Gemeenelands „ Middelen aantefchryven , omme voor zo verre zulks „ nog niet mogt zyn gefchied, aan de Commisfie van „ Oppertoezicht optegeeven de naamen, en de hoe„ veelheid der Sommen van Perfoonen, welke zich aan „ hunne Comptoiren zedert den 28. February tot deri „ dag van die aanfehryving, tot het doen van fournis „ fementen hebben geadresfeert, zo veel mogelyk met

by voeging der redenen, welke dezelve hebben voor„ gewend, waarom zy derzelver fournisfementen niet vroeger hebben gedaan.

2. „ Aan de refpeffive Commïsfien van onderzoek

A 4 „ aan-

Sluiten