is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to 9 JUNY 1797.

van Texel, in dato 3. dezer, daar by tot Schepenen Commisfarisfen over de Gemeene Middelen van Texel, drie Leden uk het Committé van Juftitie voordragende, met verzoek van approbatie derzelve.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dezelve Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Leyden, in dato 3 dezer, houdende in antwoord op de Misfive dezer Vergadering van den 9 Mei, dat zy ten opzichte van den Burger Boudewyn van Rees, Secretaris ter Rekenkamer en van het Committé van Finantie en Onderftand aldaar, gemeend had , uit hoofde van de incompatibilitek der aan haar voorgedragen Perfoonen tot waarneeming Van dien post, terwyl gemelde Burger den post van Lid van het Provinciaal Committé, Departement van Finantie zoude bekleeden, te moeten periiftceren by haar befluit van den 18. April I. 1., en datzy zich mits dien verplicht vondt te refcribeeren, dat hoe gaarne zy ook aan het verlangen dezer Vergadering wenschte te voldoen , zich om bovengemelde redenen daar toe buiten ftaat kende; terwyl zy voorts betuigt, indien het haar flegts eenigzins doenlyk waare geweest, gaarne het byzondere belang aan het algemeen zouden hebben opgeofferd; zo echter, dat zy daar niet mede wilde te kennen geeven , dat den gemelden Burger in zyne voorlz. bedieningen voor de Gemeente van Leyden onmisbaar zoude zyn, hoedanige gunftige gedagten deeze Vergadering uit haare Refolutie van den 18. April 1. 1. hadt opgevat, het welk zy vermeende daar in niet te kunnen vinden,