Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 JUNY 1797-

„ dat zy die fourneeren voor 8. July, zullen kun„ nen korren 2 perCt. van hunne gefourneerde „ fommen; voor 16. July, i| perCt.; voor 24 July, „ 1 perCt.; voor 2 Augustus, § perCt.

3-

„ Dat aan de Deelneemers in deze Negotiatie „ zal worden betaald een Intrest van 5 perCent „ vry Geld, en dat zonder eenige korting van „ 100 of 20ofte Penningen, of eenige belastingen, „ op de Intrest nu reeds zynde, of die namaals „ mogten geheven worden, daarvan voor nu en „ voor altoos expresfelyk afftaande by deezen, „ waarvan in de Obligatie mentie zal worden ge„ maakt.

i 4' „ Dat, om een ieder zoo veel mogelyk deel te

„ kunnen doen. neemen in deeze Negotiatie, de

„ verdeeling der fommen zal gefchieden in Obliga-

„ tien van ƒ 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400.

„ 450 500. 600. 700. 800. 900 en 1000, voor

„ welke alzo te. doene fournisfementen door den

„ Ontvanger Generaal, en de verdere Ontvangers,

„ in de Steden zullen worden uitgegeven Rece-

„ pisfen van ordinaire Obligatiën, en dat op Naara

„ of in Blanco, ter keuze, van de Geldgeevers, en,

„ in gevalle de Recepisfen voor den eerden ver-

„ fchyndag niet zyn geconverteerd, zullen egter de

„ Intresfen daarop worden betaald.

„ Dat in 'deeze Negotiatie zullen worden aan„ genomen voor | — en de overige f in Geld, „ alle de uittelooten Obligatiën op de Oost - In„ difche Compagnie met de daarop verfcheenen „ Intrest, waarvoor deeze Provincie geguarandeerd „ heeft, zo als dezelve hier na gefpecificeefd zyn.

G 5 » Uit

Sluiten