is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9& 19 JUNY 1797.

Wykvergaderingen, genomen, heeft het navolgende Rapport gedaan.

De perfoneele Commisfie, beft aande uit d$ Burgers 011mans , Kerkman , van der Jagt, Moll, Pieterfe en van der Kemp, aan

Het Provinciaal Beftuur van Holland.

Medeburgers

„ Het behaagde UI. by Decreet van 16. Juny ll'i m aan ons optedragen, de executie van UI.Decreeten j, van 11. Mei en 12. Juny dezes jaars, ten reguarde „ der verfchillen over de oproeping der Stemgereg„ tigde en aanflelling der Municipaliteit van den Hage; „ waar omtrent wy de eer hebben UI. het naarvol„ gende te rapporteeren: dat uwe Commisfie laatst„ leden Vrydag by den anderen zynde gekomen, ten „ einde UI. Decreet te examineeren, en tot de exe„ cutie van het zelve eenige préparatoire maatregulen „ te beramen, door dezelve is begrepen, dat om te „ faciliteeren de verrigringen die uit hoefde van „ haaren last zouden kunnen proflueeren, tot zich M behoorde te requireeren, den Burger Rietmulder, „ Clercq ter Secretarie , als hebbende denzelven „ mede gefungeerd by de Commisfie naar Amfterdam, „ in den voorleden jaare door het Beftuur gedispi„ cieerd ; dan dat den gemelden Burger niet heeft „ kunnen goedvinden hier aan te voldoen, zig excu„ feerende, dathy een vast voornemen had genomen, a om by geene Commisfien meer te adfifteeren, vin-

» den-