Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3'8 aa JUNY 1707.

„ 'sLands penningen. Van dien aart is het vifee. „ ren van Bons, of het zien?* bekragtigen van de * Sn TT y^g'^geeven door den Chef

^Zn/p AChAMllltairen' in Plaatze" alwaar „ geene Franfche Commisfaris van Oorlog refideért het welk moet onderfcheiden worden van het afl « geeven van Biljetten van uitdeeling voor alleen » reizende Franfche Militairen ; het geen door de „ Municipaliteiten zelve gefchied. — Zonder dat „ zien en bekragtigen van gen. Biljetten van uitdeeling door de refpeffive Municipaliteiten, kan 'er » geene order zyn in het aanneemen en het betaalen der Biljetten of Bons van gekeverde Vivres en „ bourages, noch kunnen zonder deeze mefure -oede van de valfche Bons onderfcheiden • worden » Het is ook op dien grond, dat de Contracten met ,, de Leveranciers gevestigd zyn, en by ontftentenis „ van welke bekragtiging , als 't ware vernietigd „ worden, om niet te fpreeken van de ver uitziende „ gevolgen voor 'sLands Financien, welke het ac„ cepteeren en in betaaling doen valideeren van on„ bekragtigde en dus van valfche zo wel als van ech„ te Bons ten gevolge zoude hebben. Her is ook „ op die grond, dat in de vastgedelde Articulen „ voor de Franfche Troupen in foldy deezer Repu„ bliek (articles convenus) bepaald is, dat de Mu„ mapahteiten, by afweezigheid van een Franfche „ Commzsfarts van Oorlog -, de afgegeevene Bons zullen vfeeren. Wy gelooven wel du de Muni„ cipahteiten door dat middel alle fraudes niet zul„ len kunnen weeren, maar voorzeker zullen zv 'er veejen weeren, en zo doende kunnen iets toebren-

gi? Ü0t ng°ede °rde in deeze- H« dan om „ alle de geallegueerde redenen, dat Wv u verzoe» ken en aanmaanen om dc Municipaliteiten in Uwe

Pro-

Sluiten