Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa JUNY 1797.' 369

Provincie daar toe te gelasten en de bekragrjging „ der Biljetten van uitdeeling aan de Franfche Mili„ tairen aan dezelve bevelen. Is het, dat zy in de „ uitoefFening van dien taak eenige moeilykheid be-

fpeuren of eenige inlichting behoeven, zal niets „ gemakkelyker zyn , dan dezelve te bekomen van „ den eerften Commisfaris voor de Franfche Troe„ pen in foldy deezer Republiek , aan welken zy „ veilig tot dat einde zich kunnen en mogen adres„ feeren. En hier mede eindigende, bevelen UI. „ in Godes Heilige protectie.

„ In den Hage den 19. Juny 1797. Het derde

Jaar der Bataaffche Vryheid."

HERM. HENR. VITRINGA, vt.

Ter Ordonnantie van bovengemelde Vergadering.

D. van LAER

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, met authorifatie op het zelve, om aan het verlangen der Nationale Vergadering, in deze ten fpoedigften te voldoen.

Ontfangen eene Misfive van het Provinciaal Committé, in dato 15.dezer; houdende, dat het Committé niet geaarfeld zou hebben, om aan de qualificatie hy het Decreet van den 13. Mey 1. 1., aan het zelvegegeven te voldoen, om namelyk, gelyke ordre te ftellen, als door de gewezene Gecommitteerde Raden, by Refolutie van 13. December 1791. was Dd 5 oï.

Sluiten