Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa JUNY 1797. 371

i fte of tiende Penning, met belofte en verzekering, : dat, indien naderhand bevonden mogt worden dat daar van den 10. Penning niet had behoren betaald te worden, het te veel betaalde zal worden gereftitueerd met den Intrest van dien a 2§ perCent, gerekend van den dag der betaling af, tot op den dag der reftitutie; terwyl gemelde Secretarisfen en andere Perfonen , de Collecte der voorfz. Middelen hebbende tevens zouden kunnen worden gelast, om van gemelde Decreet by de te doene fommatte te doen blyken, ten einde de bewindhebbende in gemelde Boedels, zoo nu, als in het vervolg geene ignorantie deswegens zoude kunnen pretendeeren.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de Burgers van der Spyk, Kerkman en Geelvinck, om het daarby voorgedra; gene nader te examineeren, en deze Vergadering op Dingsdag a3nftaanden te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van het Provinciaal Committé, in dato 14. dezer, houdende, dat de Commisfie van Oppertoezigt' over de Geldligting gearresteerd den 30. Juny, en geamplieert den 10. Augustus 1796. ter kennis van het Committé had gebragt,dat welke moeite gem. Commisfie ook had aangewend om de door haar benoemdeBurgers tot het doen van onder1 zoek in de Steden en derzelver Resforte binnen deze Provintie, te beweegen gemelde Commisfie op zich te peemen, zy egter daar in met opzicht tot verfcheide Burgers te Amfterdam, en de geheele Commisfie te Rotterdam, niettegenftaande de Leden van laatst-, gemelde zelve daar toe door een Deurwaarder van het Provinciaal Committé waren gefommeert, niet

was

Sluiten