Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?2 ft2 JUNY 1797.

was gefiaagt; verzoekende hec Committé geïnformeerd te worden, of hec zelve een opzichte van zodanige Burgers, welke blyven weigeren die Commisfie op zich te neemen , als nu, daar alle vriendelyke interpellarien re vergeefs zyn beproefd, ingevolge hec Decreec dezer Vergadering van den 6. January 1. 1 , gebruik zal moeten maaken van hec middel van gyzeling; tot de uitvoering van het welk gemelde Committé geene zwarigheid zoude gemaakt hebben, ware het niet dat aan hec zelve was voorgekomen , dat het voorfz. Decreet door deze Vergadering genomen was, in die veronderftelling, dat er alleen s enkelde, of ten minden zeer weinige Perfoonenj tot die Commisfie benoemd, weigerig zouden bevonden worden dezelve te accepteeren, dan het welk nu geheel anders bleek, daar te Amfterdam alleen van de honderd Burgers tot die Commisfie benoemd, flegts 36 dergerequireerden, den Eed gaaf hadden afgelegr, en de overigen zïilks meest al finaal of onder zekere limitatien hadden geweigert, en welke weigerende Burgers, zynde meest al Notarisfen, nief wel, zonder daar door de grootfte verwarring in Commer! rieëlë en andere betrekkingen te veroorzaakt n, zoude kunnen worden gegyzeld, zoo als ook ten opzichte van de weigerende Rotterdamfche Burgers plaats hadt; verzoekende het Committé verder, dat deze Vergadering na overweeging van dat een en ander, hier omtrent zodanig befluit zoude gelieven te neemen , als aan de eene zyde kon ftrekken tot feoedige d,arft lüng vrn het onderzoek, het geen door deze weigering en veelvuldige gedane interpellatien, rfcéds ai u irng is vertraagt geworden, en waar door aan de andere zyde geen hinder aan de Commercie en andere zaaken wierd toegebragt. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden

en

Sluiten