is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '9 )

„ onze Publicatie van den 6. dezer maand, doch daar „ in terug gehouden worden door de confideratie van „ den kort op handen zynde termyn van den i Au„ gustus eerstkomende , binnen welke zy niet ftaat „ zyn om behoorlyke aanftalte te maken ter effective „ fourneering hunner penningen ten Comptoire Generaal.

„ Zoo is het, dat wy goedgevonden hebben te del „ cretceren, zo als wy decreteeren by deezen, dat het „ een ieder zal vryftaan, om zyne fournisfementen ten „ Comptoire Generaal van den Ontfanger van Beere,, flein, te doen tot Donderdag den 10 Augustus voor „ zo verre de Ingezetenen van Holland en Utrecht be„ treft, en tot den 17 Augustus aanftaande, voor zo „ verre de Ingezetenen der overige Gewesten aangaat • „ mits die van Holland en Utrecht voor of op den 1 „ Augustus, en die van de overige Gewesten voor „ of op den 8 Augustus, den Ontfanger Generaal van „ Beereftetn , adverteeren van de te doene fournisfe„ menten ; zullende zy, die in gebreke blyven den „ voornoemden Ontfanger Generaal daar van voor of „ op den 1 of 8 Augustus rcfpeclivelyk te advertee„ ren, gefrustreerd zyn om in deze anticipatie fournis„ meuten deel te mogen neemen, al was het dan ook „ dat men genegen was die fournisfementen binnen de „ relpeftivelyk gefielde termynen ten Comptoire Gene,, raai te doen.

,, En op dat deze ter kennisfe van alle onze Mede„ burgeren kome, zo ontbieden en verzoeken wy de „ hoogstgeconftitueerde Magten in de refpeclive Ge„ westen, dat zy deze onze Notificatie van Honden „ aan doen pubhceereii en affigeeren, alwaar men °e„ woon is publicatiën en affixiën te doen.

„ Aldus gedaan en gearresteerd ter bovengemelde Ver„ gadering, in den Hage, den 24 July I?97. Het derde „ jaar der Bataaffche Vryheid."

(was geparapheert)

W. H. TEDING van BERKHOUT.

(onder flond)

Ter ordonnantie van dezelve (was get.)

C BYLEVELD. B a En