is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4f5 8 SEPTEMBER 1797.

3. Jan C. Spekken, wonende te Berkhout, als voren; en

4. Jan Jansz. Mooy, benevens nog 7 Tekenaars, Leden der Municipaliteiten van de Dorpen Berkhout, Grosthuizen, Avenhorn, Oosthuyzen, Wognum, Nibbixwoude en Hauwert; om de redenen daar by geallegueerd , verzoekende Decreet dat de Dorpen Berkhout, Grosthuifen, Avenhorn en Oosthuizen , te famen eene Jurisdictie; cn de Dorpen Wognim, Nibbixwoude en Hauwert , insgelyks eene Jurisdictie, voordaan zullen uitmaaken; en over ieder dezer twee Jurisdictiën, tot handhaving der goede Juftitie , één Bailliuw binnen het District woonagtig, door deeze Vergadering worden aangefteld en Commisfie verleend, verzekerende voorts dat het de genoegzaame eenparige wensch der Burgery is , dat de keus niet valle op den thans nog tungeerenden Bailliuw.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorn, vier Requesten, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Pieter Vygh, Gerard van Nymeegen, Adriaan van Swieten en Willem Baarts, alle Burgers en Inwooners der Stad Rotterdam , als Executeurs van den Testamente van wylen Gerrit de Koker ,m leven woonagtig aldaar, en alzo Regenten, mitsgaders Administrateurs van het Hofje X)ï Gebouw door gem. Gerrit de Koker, op zyn eigene kosten, en zonder iemands asfistentie gefticht op zyn Erf aan de Goudfche Cingel even buiten voorfz. Stad; om ae daar by geallegueerde redenen, verzoekende verklaring, dat het voorfz. Hofje volgens het Testament