Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*54

8 SEPTEMBER 1797.

einde de klem der regeering niet geheel uit handen van den Vaderlandfchen Burger worde gewrongen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, de voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om, geduurende den loop dezer ordinaire Vergadering, te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Amfterdam, in dato 30. Aug.; houdende, dat zy tot daar toe werkzaam was geweest met het afnemen der belofte, den 5. April 1796 by deze Vergadering gearrefteert, en den 23. Juny daaraan volgende by nadere aanfehryving verklaard, en ook dat zy onder de Ambtenaaren alle de gefalariëerde School-leeraaren hadden betrokken, maar nog niet opgeroepen die School-leeraaren en Franfche Meesters, welke van de Stad geene aanftelling hadden of eenig traftement genooten, en welkers getal binnen die Stad confiderabcl groot was; verlangende gemelde Municipaliteit hoe duidelyk ook de aanfchiyving van 23 Juny 1796 mogt worden geoordeeld , echter vooraf de gedagten en het oordeel dezer Vergadering te vernemen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Municipaliteit tot den duidelyken letter der bovengemelde Aanfchryving van den 23- Juny 1706 te renvoijeeren , met last om zich daar ra ftiptelyk te gedragen.

En zal Extract, dezes aan gemelde Municipaliteit tot naricht worden gezonden.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Schagen, in dato 10. July; houdende wederom derzelver beklag over onaangenaamheden die hun in

hun-

Sluiten