is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia SEPTEMBER, 1797. ' <-49

), gemaakt, dat, wanneer de Ondertekenaars een ei-

genhandig Declaratoir van bereidwilligheid aanbie„ den, om aan de vereisclite exhibitien, uitlootin„ gen éh pJegtige verklaaringen te voldoen, (waar M toe zy by de Publicatien van 30. Juny en 1 o. Au„ gustus 1796, zonder zodanig een aanbod gehou„ den zyn, en waar toe zy, even als alle andere I-ns, gezetenen, door de onderfcheide Commisfien, die 9, met zo veel moeite aan den gang gebragt zyn, zonj, der zodanig een declaratoir verplig't zullen wor„ den ) zy daarom byzonder door dit Befiuur zou-

den moeten gevrywaard worden voor de gevolgen „ van eenige verdere noodzaaklyke finantieele maat„ regelen, door de Nationaale Vergadering voorliet

deficit van onze Quote in de Petitie van 1796 te „ inftituceren.

„ Daar zich intusichen het Befiuur en deszelfs „ Committé geheel vry kent van eenig verzuim, ten „ aanzien van het agterblyven des onderzoeks, en „ hetzelve alleen is toetefchryven aan de onwillig-

heid van de daar toe gedespicieerde Perfoonen.

Tevens kan het, by eene naauwkeurige overwee„ ging, de aandacht niet wel ontglippen , dat het „ geen door de Ondertekenaars in een geforceerde

heffing, by wyze van Executie, door de Nationa„ le Vergadering te doen, mag gefourneerd worden, „ ten ergften genomen nog niet anders kan worden „ aangemerkt, dan een voorfchot, dewyl hetgeen „ by het geinftitueerd onderzoek van de nalaatigen „ zal mogen inkomen, immers zeker ten baate zal

ftrekken in de verdere Gewestelyke of algemeene „ behoeften , waar door dan ook al het veronderftel-

de harde en onevenredige ten eenemaal verdwynt.

„ En, naa alle deeze overweegingen,' kunnen wy, „ U zullende dienen van confideratien en advis , T „ niet