is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5 SEPTEMBER 1797- 359

Dit te willen bewyzen, zou overtollig zyn, daar de waarheid van myn gezegde, aan ieder Lid dezer Vergadering, volkomen bekend is.

Elk mensen dus, die gedreven wordt door eene begeerte, om het gebrekkige te verbeteren , en het verkeerde te herlïellen, voelt met my de noodzakelykheid, dat die Ordonnantiën veranderd, en naar mate van ieders vermogen, by eene billyke opklimming berekend worden. — Niet zo zeer. om daar door de masfa van 's Lands Inkomften te vermeerderen, — ó neen , — zo ooit een Volk kan gezegd worden , meer dan genoeg belast te zyn, is het voor zeker het Volk., dat wy de eer hebben te vertegenwoordigen, ■* behalven dat zulks ook weinig ftroken zoude met ons oogmerk, om de Ingezetenen van ons Gewest,.by het genot der vryheid ook waarlyk gelukkiger te maken. • Het voorname doel van die/verandering, moet eigenlyk .daar in gelegen zyn, om den armen eu behoeftigen Man, daar door te verligten van de zwaare belastingen , welke hy by het gebruik der eerde en noodzakelykfte behoeften , zonder zvn weten byna dagelyks betalen moet.

Deze vermindering zal dus in evenredigheid moeren plaats hebben, van'het meerdere, dat door de verhoging der Ordonnantiën, aan den Lande zal worden opgebragt. \ ■ 4

Onder anderen zal hier uit natuurlyk geboren worden dit voordeel, dat de daggelden door den tyd zullen kunneir worden verminderd , en dat langs dien weg de zo zeer'vervallen Fabrieken in ons Gewest weder zullen worden opgebeurd; behalven nog meerandere voordeden die ik nu niet behoef op- te tellen.

En, Medeburgers! wanneer het Volk ziet, dat wy op foortgelyke verbeteringen, die de gevolgen der omwenteling zyn moeten, onzen aandagt bepalen, — en dus1 zyne al. te lang uitgerekte hope eenmaal vervullen , dan zal het ons Beftuur zegenen, en het onderfcheid tusfchen dit en het oude bewind, waar van het in de daad (laten wy het niet verbergen) nog zeer weinig gevoeld heeft, dadelyk ondervinden; — dan zal de arme dagloner, die omtrent de zaak des Vaderlands zo onverfchillig verkeert, om dat hy wel verandering Cc 3 vari