Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 SEPTEMBER 1797 43?

f gedeelte betreft, wat finguüer en van het gewoone Refglement van orde dezer Vergadering afwykende , is 1 voorgekomen, en in deszelfs tweede gedeelte, meerder têischt dan deze Vergadering, in vpornoemd Reglement 'vm orde Articul 36, aan zaaken yan gewigt toekent ^ i; zo zoude uWe Commisfie van advife wezen, dat met [.zodanige verzoeken of voorftellen , inhoudende eene

alteratie, verandering of vernietiging van een of ander

ter dezer Vergadering bevoorens genomen Decreet, ■ diende gehandelt te worden even als in het 36 en 37de

Articul van het Reglement van pi;de voor deze Vergade?

ring omtrent zaaken van gewigt ftaat voorgefchreven. Onderwerpende niet te min het geadvifeerde aan hét

beter oordeel dezer Vergadering.

A. D. MOMYÉv

J. J. BOSÉv

P. R. PIETERS SE.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het voorfz. rapport tot overmorgen te houden in advis, en het zelve intusfchen ter vifie van de Leden op de Secretarie voorteleggen.

De Prefident wyders gecommuniceerd hebbende eene Misfive van den Franfchen Generaal van Divifie Rewbell, by hem ontfangen, waar by gemelde Generaal hem, zq uit zynen naam als uit die van de Troupen onder zyn bevel ftaande, verzogt, om op aanftaanden Vrydag te komen bywonen, het Feest het welk de Franfche Troupes, alhier gecantonneerd, in de vlakte bezyden de Malibaan, des morgens ten half elf uuren, ftoriden te houden, als zynde dien dag, de eerfte van het zesde jaar der vestiging van de Republiek , en gedenkwaardig in haare Jaarboeken ; met verder verzoek, om de Leden dezer Verf ' . ga-

Sluiten