Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43<5 20 SEPTEMBER 1797.

zy dus gelyk gefteld met de overige Munters, welke n et mede werken in de Munt.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorn. Requeste, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om nog geduurende den'loop dezer ordinaire Vergadering, te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Johanna Stolfe, Weduwe met vier Kinderen, verzoekende in haarekommerlyken toeftand, eenige onderftand.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de Requestrante, by extraét dezes, aan de Diaconie te renvoyeeren. '

Is gelezen de Requeste van den Schout en Leden der Municipaliteit van Dusfen Muylkerk; om de redenen daar by geallegueerd, verzoekende ordre, dat 'er in het zo lang geëxteerd hebbend Polders-Beftuur , of wyze van beheering, geen veranderingwórde gemaakt; en dat de daar in reeds gemaakte verandering enpretenfe aanftellingvan een zogenaam de Penningmeester en Gccommitteerdens mag worden verklaard, en moet worden gehouden voor nul en vangeener waarde.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorn. Requeste, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van J. van der Snoek, benevens nog 9 Teekenaars, Leden der Municipaliteit van Boskoop, met Bylaagen ; om de redenen daar by geallegueerd, verzoekende verklaring, dat deremotie door de Municipaliteit van Boskoop gedaan, omtrent

Sluiten