Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao SEPTEMBER 1797. 437

trent den Perfoon van Cornelis Benfchop, als Marktfchippcr van Boskoop op Amfterdam, Leyden en Gouda, en vice verfa, worde geratificeerd, en dezelve gelast van zyne inftantien voor den Move van Holland aftezicn, mitsgaders dat hy aan"de Municipaliteit van Boskoop zal moeten opgeeven en doen blyken, wat hy aan den geenen, die zulks wettig competeerde voor de voorfz. bediening heeft gegeeven , ten einde daar van jaarlyks 5 perCent te kunnen erlangen.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste en Bylaage, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Kryn Houweling, benevens nog 23 Nederlandfche Burgers; om de redenen daar by geallegueerd, verzoekende verklaring, by Ampliatie van het Decreet, van 31 July 1. 1., dat de qualificatie op het Provinciaal Committé, om de hand te houden aan, en het effeéldoen forteeren der executien van de Nationale Vergadering voor het deficit in de Petitie van 1796. en den eeiften termyn van die van 1797, zich niet uitftrekt tot hun, noch tot andere Ingezetenen, die aan de Geldheffingen van 1795 en 1796. volkomen hebben voldaan, als wan ■ neer zy zich bereid verklaren aan de vereischte exhibitien, uitlotingen en verklaringen, volgens Publicatie , van 30 Juny en 20 Augustus 17^6. te rillen voldoen; ofte wel andere middelen tegen de bedreigde executien.

Als mede de Requeste van Jacobus Verhoeve, benevens nog 105 Tekenaars, Inwoonders van dit Gewest , verzoekende zo fpoedig mogelyk het ftrengst onderzoek opde geforceerde Geldhefiingen, van 1795 Ii 3 1 en

Sluiten