Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 DECEMBER 1797- 33

Het was dan op den 9. November 1.1. dat de Gecombineerde Commisfie, by Ul. Decreet Gecommitteerd, om toevoorzicht en beheeringe te hebben over de opgemelde vrywillige Geld - Negotiatie , zich aan ons, by abfentie van Ul. Vergadering adresl'eerde, en te kennen gaf, dat den korten 'termyn welke Gyl., uit hoofde van de alstoen binnen kort te verfchynen termyn van betaling aan de Nationale Vergadering, genooddrongen waard geweest, by Ul. Publicatie van den 6. Ottober 1. 1. vast te ftellen, veele difficulteiten had veroorzaakt, zo voor de Ingezetenen als voor de respecfive Ontvangers en derzelver bediendens , waar door dikwerf de Ingezetenen belemmerd waren geworden hunne fournisfementen te kunnen doen, terwyl voorts de Publicatie zelve, op afgelegen plaatzen , eerst laat, op eenigen eerst op 31. Oélober, zo al niet later, was aangekomen en ter kennisfe van derzelver Ingezetenen gebragt, (lellende dierhalven de opgemelde Gecombineerde Commisfie aan ons voor, om aan de respeétive Ontvangers, by aanfchryving, te permitteeren en dezelve te authorifeeren , om (als toen) nog fournisfementen, buiten infchryving, aanteneemen en te ontvangen, uiterlyk tot den 15. December aanftaande;

En dat daar van 't zy by Publicatie of advertentie kennis mogte worden gegeeven aan het publicq.

Dit voorftel wierdt door ons in handen gefteld van eene perfoneele Commisfie uit onze Vergadering, om den volgende dag te dienen van derzelver confideratien en advis, zo over de bevoegdheid van onze Vergadering tot het nemen van eene zodanige mefure als by voorfz. Misfive was geproponeerd , als mede over de merites van het voorftel zelve.

Deeze Commisfie voldeed aan onzen last, met dat gevolg,dat, na gehoudene deliberatien, en gehoord zynde de confideratien van alle de Leden, by hoofdelyke omvrage, wierdt goedgevonden, zich met heteerfte Lid van derzelver uitgebragt rapport te conformeren, en het mitsdien daar voor te houden, dat onze Vergadering, uit zich zelve, geene bevoegdheid had, noch ook geauthorifeerd was, om aan het opgemelde Voorftel van de Qecombineerde Commisfie te kunnen voldoen , waar C door

Sluiten